2015.06.03

Kategori » Rüyalar

Rüyada Aðlamak

masa

Rüyada aðlamak bazý âlimlere göre sevince ve gülmeye, bazen ise daha çok sýkýntýya ve zor günlere delalet etmektedir.  Genellikle en çok görülen rüyalarýn baþýnda gelen rüyada aðlama bu sebeple analiz olarak da en çok aranýlanlarý baþýnda geliyor. Dolayýsý ile bizlerde sizlere ayrýntýlý olarak rüyada aðlamayý görmenin ayrýntýlarýna deðindik ve âlimlerin engin tecrübelerine dayanarak yorumlarý sunmaya karar verdik. 

idiographical Dertlerinizin biraz artacaðýný ve maddi olarak da iþ kayýplarý yaþayacaðýnýzý gösteriyor olacak.

Rüyada kan aðlamak 

Önce bir süre sýkýntý çekeceðinizi daha sonrasýnda ise feraha ulaþacaðýnýzý gösterdiðine delalet ettiðini belirtmiþlerdir. Ne kadar çok fazla kanlý gözyaþý döküyorsanýz, bu sürecin o kadar kýsa olduðuna yorumlayabilirsiniz. 

Rüyada baðýra baðýra aðlamak 

Ayný durumu normal hayatýnýzda da yakýn zamanda yaþýyor olabilirsiniz. Yapýlan bir hareket ya da gelecek olan kötü haber sizleri baðýra baðýra aðlatacak kadar üzebilir. 

Rüyada aðlayan çocuk 

Rüyanýzda tanýdýðýnýz ya da tanýmadýðýnýz bir çocuðun aðladýðýný görüyorsanýz kýsa dönemde sýkýntýlarýnýzdan kurtulacaðýnýzý gösteriyor. Rüyada çocuk aðlamasý hoþ sözlere ve güzel müjdeli haberlere delalet edecektir. Evinizin içinde berekete, hoþ sözlere ve güzel geçen sohbetlerinize delalet olacaktýr. 

Üzüntü ile aðlamak 

Rüyanýzda üzüntü ile aðlýyorsanýz ve tövbe ediyorsanýz, ailevi olarak mutlu olacaðýnýz bir döneme gireceðinizi gösteriyor olacak.  Böyle bir rüya görmeniz demek, sizlerin yakýn zamanda art arda yasayacaðýnýz aile mutluðunu iþaret ediyor olacak.

Rüyada sessiz aðlamak 

Maddi olarak hiç daha rahat edeceðiniz bir döneme gireceðinizi gösteriyor olacak.  Bazý âlimlere göre rüyada sessizce aðlayan kiþi vicdan sahibi olan ve Allah’tan korkan biri olarak tanýmlanýr. Kararlarýnýzý verirken temkinli olmalý ve dikkatli olarak kararlarýnýzý vermelisiniz. Özellikle rüyanýzda aðladýðýnýzý ama sessiz bir þekilde aðladýðýnýzý görüyorsanýz içinde bulunduðunuz döneme daha dikkat edebilirsiniz 

Rüyada aðlarken gözlerden yaþ gelmesi 

Ýstediðiniz bir þeyin yakýn zamanda olacaðýna yorumlayabilirsiniz. beklediðiniz bir haber gelebilir ya da sizler istediðiniz bir amaca çok daha kýsa yoldan ulaþýyor olacaðýnýzý belirten alimler, göz yaþlarýnýn sizler için güzelliði tasvir ettiðini belirtmiþler. 

Rüyada çok aðlamak 

(978) 620-9716

Ýþ dünyasýnda yeni bir uðraþlar yapmak istiyor ve bunun için uðraþ vermeye çalýþýyor olacaksýnýz. Emeklerinizin boþa gitmeyeceðini ve olumlu sonuçlar alacaðýnýzý yorumlayan alimler sizlere rüyada çokça aðlamanýn artýlarýna iletmiþ oluyorlar. 

Rüyada mezar baþýnda aðlamak 

Ýþlerinizin biraz sekteye uðrayacaðýný ve ayný zamanda olumsuz gibi görünse de son anda sizi mutlu edecek sonuçlarýn geleceðine iþaret ediyor olacaktýr. 

Rüyada birinin öldüðünü görmek ve aðlamak 

Maddi açýdan sýkýntýya gireceðinizi ve bir süre bu þekilde devam edeceðini dair yorumlayabilirsiniz. Özellikle ölen kiþi yakýnýz ise bu sýkýntý biraz daha aðýr þekilde olabilir ama sonu selametle olacaktýr. 

Rüyada birine sarýlarak aðlamak 

Bir kiþiden destek alacaðýnýzý gösteriyor olacak. Özellikle yeni bir iþe imza atýlacaðýný ve hayýrlý iþlerin kapýsýný araladýðýnýz dönem doðru yol aldýðýnýzý ileten âlimler bu sarýldýðýnýz kiþinin samimiyeti rüyanýzýn oluþmasýný hýzlandýrýyor olacak. 

Rüyada üzülerek aðlamak

Olumlu olarak yorumlanmaktadýr. Özellikle maddi olarak oldukça bereketli günlere ve ruhunuzun da arýndýðýný ve kötülüklerden uzaklaþtýðýnýzý gösterecektir. Aðlamanýn ve üzüntünün þiddeti bu tabir ettiklerimizi katlayacaktýr.

717-487-3131

asa

Henüz yorum bulunmamaktadýr

Yorum Yapýn

Masa
403-801-6944

Rüyada aðlamak bazý âlimlere göre sevince ve gülmeye, ba ...

484-431-4191

Rüyada baðýrarak aðlamak normal hayatta pek hayra yorulmaz ve r&uum ...

Rüyada hýçkýrarak aðlamak

Aðlamak normal hayatta insaný rahatlatýrken bakalým rüya aleminde n ...

Rüyada kavga etmek

Rüyada kavga etmek birçok farklý þekilde yorumlanýr ve hem r ...

internecine

Rüyada aðlamak birçok farklý rivayetlere göre þekillen ...

(623) 282-5452

Rüyada aðladýðýnýzý görüyorsanýz ama bu kez sevinç ...

(571) 481-7359

Rüyada bazý yorumlar vardýr ki, normal hayatta tam tersini yaþýyor ...

Rüyada sessizce aðlamak